Պшտ երազմի մասնակից ուսանողները և այլ սոցիալական խմբերը կշարունակեն ստանալ ուսման վարձի զեղչ նոր կարգով. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Մար տական գործողություններին մասնակից ուսանողներին և մար տական գործողությունների մասնակիցների ուսանող զավակներին, կնոջը կամ ամուսնուն, համաձայն Հայաստանի կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի տասին ընդունած որոշման, հատկացվել է 1 կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում: Այս ծրագրի շրջանակում արդեն 1

կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում են ստացել 4 հազար 200 մասնակից ուսանողներ, 2000 մասնակիցների զավակներ ու 613 ամուսիններ (կանայք): Ընդհանուր առմամբ ավելի քան յոթ հազար շահառու ստացել է մեկ կիսամյակի ուսման վարձի հարյուր տոկոս փոխհատուցում: Այս ծրագրով ուսման վարձի փոխհատուցման գործընթացը կշարունակվի նաև 2022-ին` հաշվի առնելով, որ

դեռևս կան պատ երազմի մասնակից ժամկետային զինծա ռայողներ, որոնք դեռ չեն զո րացրվել: Միաժամանակ ուսման վարձի փոխհատուցումը շարունակական դարձնելու ու այն որպես սովորողի հիմնական իրավունք ամրագրելու համար Կառավարության նախաձեռնությամբ փոփոխություններ ու լրացումներ են կատարվել «Բարձրագույն ու հետբուհական մասնագիտական

կրթության մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ու միջին մասնագիտական կրթության մասին», «Կրթության մասին» Հայաստանի օրենքներում: Օրենսդրական փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել ընթացիկ տարվա օգոստոսի տասնվեցին: Ըստ այդմ՝ Կառավարությունը պետք է ընդունի համապատասխան կարգ, որով մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մեջ սովորողների

առանձին խմբեր կօգտվեն ուսման վարձի ամբողջությամբ կամ մասնակի զեղչերից` ըստ առաջադիմության: ԿԳՄՍ նախարարությունը մշակել է «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ ոպ պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու մասին» նոր նախագիծ, որն այժմ ներկայացված է ուրիշ շահագրգիռ գերատեսչությունների համաձայնեցմանը, ու

ակնկալվում է, որ կընդունվի մինչև հոկտեմբեր ու կտարածվի 2021-ի սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի ամբողջությամբ փոխհատուցում տրամադրվում է` Հայաստանի կառավարության հաստատած տեղերի քանակին համապատասխան` մեկ ուսումնական տարվա քննությունների ու ստուգարքների արդյունքներով առավել բարձր

գնահատականներ ունեցող ուսանողներին` մրցութային կարգով` Նկատի ունենալով նախորդ կիսամյակի կամ տարվա միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) ցուցանիշները,
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին ու դրանց թվին պատկանող մինչև քսաներեք տարեկան անձանց, 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին և հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող

անձանց` համաձայն «Հաշ մանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» Հայաստանի օրենքի,
ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ ծա ռայողական պարտականությունները կատարելիս առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծա ռայողներին՝

համաձայն «Զինվորական ծա ռայության ու զինծա ռայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի,
զո հված (մա հացած) զինծա ռայողների մինչև քսանյոթ տարեկան զավակներին, ծնողներին, ամուսնուն (կնոջը)՝ համաձայն «Զինվորական ծա ռայության ու զինծա ռայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի, երկրի համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողներին:

Նպաստի ձևով ուսման վшրձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրվում է՝ ընտանիքների անապահովության սшհմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ուսանողներին, սոցիալական աջшկցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողներին, մար տական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին, առկա ուսուցմամբ բակալավրի և անընդհատ ու ինտեգրացված

կրթական ծրագրերով սովորող երկու ու ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին:
Վերը նշված խմբերը ուսման վարձի զեղչից օգտվելու համար պետք է ապահովեն ՄՈԳ-ի որոշակի շեմ. վարձավճարի զեղչը կավելանա ՄՈԳ-ի ցուցանիշի բարձրացման հետ միասին: Նշենք, որ ուսման վարձի փոխհատուցման արտոնությունները տարածվում են նաև նախնական արհեստագործական ու միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների վրա:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *