ՀՀ-ում համաներnւմ կհայտարարվի զո րակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

ՀՀ Կառավարությունը հավանություն տվեց «Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զո րակոչից ու վարժական հավաքից կամ զո րահավաքային զո րակոչից խուսափած անձանց հանդեպ համաներում հայտարարելու մասին» ՀՀ-ի օրենքի նախագծին,

որը ներկայացրել է Արդարադա տության նախարարը՝ Ռուստամ Բադասյանը։ ՀՀ-ի կառավարությունն առաջարկում է համաներում հայտարարել մինչև 2020թ.-ի սեպտեմբերի քսանվեցը ներառյալ քսանյոթ տարին լրացած շարքային ու 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային

ծառայությունից, նաև հայտարարված վարժական հավաքից ու (կամ) զո րահավաքային զո րակոչից խուսափած ու ՀՀ-ի քր եական օրենսգրքի միայն 327-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող, մե ղադրվող կամ դա տապարտված արական սեռի քաղաքացիների հանդեպ: Մասնավորապես՝

նախագծով առաջարկվում է՝ 1) համաներում հայտարարելով՝ պա տժից ազատել այն մարդկանց` ա. որոնք դա տապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ կապված պատժի. բ. որոնց հանդեպ պա տիժը պայմանականորեն չի գործել, կամ պա տժի կրումը հետաձգվել է. գ. որոնք դա տապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատ ժի: 2) համաներում հայտարարել ու

դադարեցնել պա տիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատված մարդկանց նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը: Միաժամանակ հարկավոր է նշել, որ նախագծով նախատեսվել են նաև այն պայմանները, որոնց առկայության պարագայում համաներում չի կիրառվում: Հատկանշական է, որ նախագծի մեջ նախատեսվել է դրույթ առ այն, որ համաներումը կիրառվում է նաև

մինչ սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելը հետա խուզման մեջ գտնվող այն անձանց հանդեպ, որոնք մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի երեսունմեկը ներառյալ անձամբ կամովին կներկայանան քրեական հետապն դման մարմիններ, իսկ եթե գործը դա տարանի վարույթում է` դա տարան։ ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ սա քաղաքական որոշում է ու իր կարծիքով՝ ճիշտ է։

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *